MEN-I/1/1
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/3/1
Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/4-w/1
Świadectwo dla uczniów klas IV–VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/5/1
Świadectwo dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/6/1
Świadectwo dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I–VII szkoły podstawowej.
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/8/1
Świadectwa ukończenia szkoły podstwowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające
znak graficzny PRK II
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,20 zł
MEN-I/9-w/1
Świadectwa ukończenia szkoły podstwowej dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/10/1
Świadectwa ukończenia szkoły podstwowej dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży,
zawierające znak graficzny PRK II
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
MEN-I/11/1
Świadectwa ukończenia szkoły podstwowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły
podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II
format / j. m.
A4 - 2str./szt
cena netto: 0,25 zł
Świadectwa
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Świadectwa dla szkoły podstawowej:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Pozostałe druki szkolne