MEN-I/33/1

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,80 zł
MEN-I/34/1

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,80 zł
MEN-I/35/1

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,80 zł
MEN-I/36/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,80 zł
MEN-I/37/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
format / j. m.
2 x A4 - 3 str./szt.
cena netto: 0,60 zł
MEN-I/38/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego
format / j. m.
2 x A4 - 3 str./szt.
cena netto: 0,60 zł
MEN-I/39/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów technikum
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 1,00 zł
MEN-I/40/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
MEN-I/41/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,65 zł
MEN-I/42/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły policealnej
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,70 zł
MEN-I/43/2

NOWOŚĆ
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,70 zł
MEN-I/37a/2
Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
format / j. m.
4 x A4 - 8 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/53b/2
Arkusz ocen dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
format / j. m.
A4 - 2 str./szt
cena netto: 0,21 zł
MEN-I/39a/2
Arkusz ocen dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,31 zł
MEN-I/40a/2
Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/42a/2
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.
format / j. m.
2 x A4 - 4 str./szt.
cena netto: 0,31 zł
MEN-I/44a/2
Arkusz ocen dla uczniów technikum dla młodzieży
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/45a/2
Arkusze ocen dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/46a/2
Arkusze ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/47a/2
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/36/1
Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
format / j. m.
5 x A4 - 10 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/37/1
Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły
podstawowej
format / j. m.
5 x A4 - 10 str./szt.
cena netto: 0,82 zł
MEN-I/38/2
Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
format / j. m. 3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/39/2
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/40/2
Arkusz ocen dla uczniów technikum
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/41/2
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/42/2
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły II stopnia
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,42 zł
MEN-I/43/2
Arkusz ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-I/44/2
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych
format / j. m.
3 x A4 - 6 str./szt.
cena netto: 0,62 zł
MEN-II/163/2
Zbiór arkuszy ocen
format / j. m.
A4 - 2 str./szt.
cena netto: 0,25 zł


Świadectwa
Pozostałe druki szkolne
Instrukcje BHP i Ppoż
Pomoce dydaktyczne
Arkusze ocen:


Podano ceny netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
zgodne z obowiązującym stanem prawnym, przygotowane wg rozporządzeń MEN